درباره وبلاگ


به رسانه من خوش آمدید من انقلابی ام ایستاده بر «پیچ بزرگ تاریخ» و با انگشت اشاره ای جهان را به «میدان التحریر» تبدیل می کنم من انقلابی ام «فرزند روح الله»! نماز گذار تمام مساجد «پاراچنار» بی هیچ ترس و دلهره ای و هر روز نیت می کنم دو رکعت شهادت در میان دو نماز من انقلابی ام تنها با اشاره ای بدون هیچ مذاکره ای تمام روزهای تقویم را خط می زنم و به جای آنها می نویسم «نهم دی»! من انقلابی ام دیپلمات نیستم! و تنها پای میز مذاکره ای مینشینم که «انقلابم» را صادر کند در حاشیه دیدار شعرا با رهبر انقلاب، آقا از کنار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که با تأخیر هم آمده بود می‌گذرند و می‌گویند: "با آقای وزیر حرف زیاد داریم، در عرصه فرهنگ اشکال جدی داریم." لبیک یاخامنه ای...
آخرین مطالب
پيوندهانام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 31
بازدید دیروز : 63
بازدید هفته : 147
بازدید ماه : 1368
بازدید کل : 372729
تعداد مطالب : 680
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1Alternative content


|

سپیدار خبر
(1)سیستانی :درانحراف کم تراز90درجه اگراین انحراف به خاطرجهل به حکم باشدبنابراحتیاط واجب بایددرداخل وقت ،نمازرااعاده کندوخارج ازوقت قضا نماید

(2)مکارم:درانحراف بیش تراز90درجه اگربعدازنمازمتوجه شودکه این مقدارانحراف داشته ،بنابراحتیاط واجب بایدنمازرااعاده کند

(3)صافی :درانحراف بیش تراز90درجه ،اگربعدازنمازمتوجه شودکه این مقدارانحراف داشته ،اگرچه درفهمیدن وتلاش برای پیداکردن جهت قبله خطاکرده باشد،بایددروقت نمازاعاده کندودرخارج وقت اعاد لازم نیست حتی اگر پشت به قبله نمازخوانده باشد .

(4)سیستانی :درانحراف بیش تراز90درجه ،اگرانحراف ازقبله به خاطرجهل به حکم باشدبایددرخارج وقت نمازش راقضا کند

انحراف غیرعمدی ازقبله

امام ومکارم :اگربه اشتباه وغیرعمدی همه صورت رابه طرف راست یاچپ قبله برگرداند،احتیاط واجب آن است که نمازرادوباره بخواند،ولی اگرسرراکمی برگرداندعمدی باشدیااشتباهی ،نمازش باطل نمی شود

بهجت وصافی :اگربه عمدیااشتباه سررابه طرف راست یاچپ برگرداندنمازش باطل نمی شود،ولی کراهت دارد

خامنه ای :اگرچرخش صورت قابل توجه وآنقدرنیست که تمام صورت به طرف راست ویاچپ برگردانده شود،اشکال ندارد

منبع:کتاب رساله مصور،ص91-92.


محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند
اگربرای پیداکردن قبله وسیله ای نداشتیدیابااین که کوشش کردیدبه هیچ طرفی گمان پیدانکردیدچنانچه وقت وسعت داشت بایدچهارنمازبه چهارطرف بخوانید

بهجت ،سیستانی ومکارم :هرگاه راهی برای پیداکردن قبله وجودنداشته باشدنمازخواندن به یک طرف کافی است واحتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نمازوسعت داردجهارنمازبه چهارطرف بخوانید

لزوم دانستن قبله

نمازگزاردرحال نمازبایدعلم داشته باشدکه روبه قبله نماز می خواندویادونفرعادل ،جهت قبله رابه اوبگویند،درغیراینصورت ،پس ازکوشش جهت قبله ،به هرطرف که گمان قوی ترپیدا کرده،نمازبخواندکافی است

بهجت :کسی که گمان به قبله دارداگربتواندگمان قوی تری پیداکندمی تواندبنابراظهربه گمان قبلی خودعمل نماید،ولی اگرمشکل نباشداحتیاط مستحب درتحصیل عمل یاگمان قوی تری است


منبع:توضیح المسائل ده مرجع ،م784،امام .

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند
کسی که نمازواجب راایستاده می خواند،لازم نیست درموقع ایستادن نوک انگشتان پاروبه قبله باشدیادرموقع نشستن سرزانوهابه طوردقیق ،روبه قبله قرارگیرد ،بلکه همین اندازه که بگویندروبه قبله ایستاده یانشسته کفایت می کند

سیستانی وصافی :بایدسینه وشکم وصورت اوروبه قبله باشدواحتیاط مستحب آن است که انگشتان پای اوهم روبه قبله باشد،طوری که بگویندپای اوروبه قبله است


منبع:کتاب رساله مصور،ص 89.

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند
ضرورت روبه کعبه بودن

بایدبه طرف کعبه نمازخواند،ولی کسی که به علت دوری مسافت ،کعبه رانمی بیندیاخارج ازشهرمکه است ،اگرطوری بایستدکه بگویندروبه قبله نمازمی خواندکافی است.

بهجت :کسی که به علت دوری مسافت ،کعبه رانمی بیندیاخارج ازشهرمکه است همین قدرکه گمان کندروبه قبله است وگمان اوعقلانی باشدکافی است ،اگرچه درصورت امکان احتیاط مستحب دربه دست آوردن علم یااطمینان به قبله است .


توجه

نمازمستحبی رامی شوددرهنگام راه رفتن ویادرمواقعی که سواراسب ومانندآن هستندبخوانندودراین حالات روبه قبله بودن لازم نیست


منبع:کتاب رساله مصور،87ص.

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

 

دست، دعا

م-اگرانسان عذری داردکه اگربخواهددراول وقت نمازبخواندناچاراست باتیمم نمازبخواند

اگربداندعذراوتاآخروقت برطرف می شود:

نمی توانددراول وقت باتیمم نمازبخواندبلکه بایدصبرکندوپس ازفراهم شدن شرایطباوضویاغسل نمازبخواند

اگربداندکه عذراوتاآخروقت باقی است:

می توانددراول وقت باتیمم نمازبخواند

اگراحتمال دهدکه عذراوازبین می رود:

بنابراحتیاط واجب بایدصبرکندتاعذرش برطرف شودوچنانچه عذراوبرطرف نشددرآخروقت باتیمم نمازبخواند

منبع:رساله مصور،ص۸۶.

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

نماز جماعت

مسأله 1226ـ نمازجماعت از مهمترين مستحبّات و از بزرگترين شعائر اسلامى است و در روايات، فوق العاده روى آن تكيه شده است، مخصوصاً براى همسايه مسجد يا كسى كه صداى اذان مسجد را مى شنود بيشتر سفارش شده و سزاوار است انسان تا مى تواند نمازش را با جماعت بخواند. در روايتى آمده است كه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند هر ركعت آن ثواب 150 نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا كند هر ركعت ثواب 600 نماز و هر قدر عدد نمازگزاران بيشتر شود ثواب نمازشان بيشتر خواهدشد و اگر عدد آنان از ده نفر بگذرد اگر تمام آسمانها كاغذ و درياها مركّب و درختها قلم و ملائكه و انس و جن نويسنده شوند، نمى توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسند.

مسأله 1227ـ حاضر نشدن به نماز جماعت اگر از روى بى اعتنايى و سبك شمردن باشد حرام است.

مسأله 1228ـ مستحبّ است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اوّل وقت كه فرادى (تنها) باشد بهتر است و نيز جماعتى كه مختصر بخوانند از نماز فرادى كه آن را طول دهند برتر است.

مسأله 1229ـ هرگاه جماعت برپا شود مستحبّ است كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره باجماعت بخواند و اگر بعداً بفهمد كه نماز اوّلش باطل بوده نماز دوم كافى است.

مسأله 1230ـ جايز است «امام جماعت» كه يك بار نماز خود را با جماعت خوانده آن را با جماعت ديگرى دوباره بخواند، امّا بيش از دوبار اشكال دارد، بنابراين يك امام جماعت مى تواند در دو مسجد اقامه جماعت كرده و نماز را دوباره بخواند.

مسأله 1231ـ كسى كه در نماز وسواس دارد و وسواس او اسباب اشكال نماز مى شود، چنانچه بداند در صورتى كه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مى شود بايد نماز را به جماعت بخواند.

مسأله 1232ـ هيچ نماز مستحبّى را نمى توان با جماعت خواند، مگر نماز استسقاء، يعنى نمازى كه براى آمدن باران مى خوانند و نماز عيد فطر و قربان كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) مستحبّ است.

مسأله 1233ـ در نمازهاى يوميّه هر نمازى را مى توان با هر نماز امام اقتدا كرد، مثلاً اگر امام نماز ظهر را مى خواند و او نماز ظهر را قبلاً خوانده مى تواند نماز عصرش را با نماز ظهر امام بخواند، ولى اگر امام براى احتياط نمازش را اعاده كرده، نمى تواند نماز خود را با او بخواند، مگر اين كه هر دو از جهت احتياط مثل هم باشند.

مسأله 1234ـ اگر امام جماعت نماز قضا مى خواند مى شود به او اقتدا كرد ولى اگر نمازش را احتياطاً قضا كند اقتدا به او اشكال دارد.

مسأله 1235ـ اگر انسان نداند نمازى را كه امام مى خواند نماز نافله است يا نماز واجب نمى تواند به او اقتدا كند.

منبع:

توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

نماز استيجارى

مسأله 1213ـ اجير گرفتن براى قضاى نماز و عبادتهاى ديگر از طرف اموات خالى از اشكال نيست، مگر در حج و اگر كسى بخواهد در عبادتهاى ديگر اجير بگيرد قصد رجاء كند، امّا به جا آوردن نماز و روزه قضا و همچنين نماز و روزه مستحبّى به قصد قربت و بدون گرفتن اجرت اشكالى ندارد.

مسأله 1214ـ انسان مى تواند براى بعضى از كارهاى مستحب مانند زيارت قبر پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام) از طرف زندگان اجير شود، ولى احتياط واجب آن است كه پول را براى مقدّمات كار بگيرد و نيز مى تواند اعمال مستحبّى را انجام دهد و ثواب آن را به اموات يا زنده ها هديه نمايد.

مسأله 1215ـ كسى كه براى نماز قضاى ميّت اجير شده، بايد مسائل نماز را بخوبى بداند و قرائت او صحيح باشد.

مسأله 1216ـ شخصى كه مى خواهد از طرف ديگرى نماز يا روزه، يا عبادت ديگرى، به جا آورد بايد در موقع نيّت، ميّت را معيّن كند، لازم نيست اسم او را بداند، همين اندازه كه علامت و نشانه اى براى او در قصد و نيّت خود قرار دهد كافى است.

مسأله 1217ـ شخص نايب بايد خود را به جاى ميّت فرض كند و عبادتى را كه بر ذمّه اوست قضا نمايد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هديه كند دين او ادا نمى شود.

مسأله 1218ـ در صورتى ذمّه ميّت ادا خواهد شد كه اطمينان پيدا شود كه نايب نماز را خوانده است و اگر شك كند كافى نيست، ولى اگر يقين داشته باشد نماز را خوانده امّا نداند صحيح انجام داده يا نه اشكال ندارد.

.

منبع:

توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

 

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

نماز قضا

مسأله 1193ـ هركس نماز واجب را در وقت آن ترك كند بايد قضاى آن را به جا آورد، هر چند در تمام وقت نماز خواب بوده، يا به واسطه بيمارى، يا مستى، نماز را نخوانده باشد، امّا كسى كه در تمام وقت بى هوش بوده، قضا بر او واجب نيست، همچنين كافرى كه مسلمان شده و زنى كه در حال حيض يا نفاس بوده.

مسأله 1194ـ هرگاه بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده بايد آن را قضا كند.

مسأله 1195ـ كسى كه نماز قضا برعهده دارد بايد درخواندن آن كوتاهى نكند، ولى واجب نيست آن را فوراً به جا آورد، مگر آنكه يك يا دو نماز قبل از آن قضا شده باشد كه احتياط واجب اين است كه پيش از نماز همان روز آن را قضا كند.

مسأله 1196ـ كسى كه نماز قضا بر ذمّه دارد مى تواند نماز مستحبّى بخواند و خواندن نماز قضا قبل از نماز يوميّه يا بعد از آن مانعى ندارد.

مسأله 1197ـ اگر كسى گمان دارد بعضى از نمازهاى گذشته او صحيح نبوده، يا فراموش كرده است، احتياط مستحب آن است كه قضاى آن را به جا آورد.

منبع:

توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

 

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعت به جا آورد:

 

شرط اوّل ـ سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد

مسأله 1120ـ كسى كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ (حدود 43 كيلومتر) است بايد نماز را شكسته بخواند، خواه رفتنش چهار فرسخ (5/21 كيلومتر تقريباً) باشد يا كمتر يا بيشتر، همين اندازه كه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ باشد نماز شكسته است و خواه در همان روز و شب برگردد يا فاصله اى بيفتد، مگر اين كه در بين اين مسافت، ده روز قصد اقامه كند.

مسأله 1121ـ اگر شك دارد سفر او هشت فرسخ است يا نه، نبايد نماز را شكسته بخواند، ولى در صورت شك بايد از كسانى كه به آن راه آشنا هستند تحقيق كند، مگر اين كه مشقّت زيادى داشته باشد.

مسأله 1122ـ مقدار مسافت را از راههاى مختلف مى توان دريافت نخست اين كه خودش اندازه گيرى كرده و يقين حاصل كند، دوم اين كه در ميان مردم معروف باشد، سوم اين كه شخص مورد اعتمادى خبر دهد.

مسأله 1123ـ هرگاه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است و نماز را شكسته بخواند، بعد بفهمد هشت فرسخ نبوده، نمازش باطل است و بايد آن را اعاده كند و چهار ركعت بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد، امّا اگر يقين داشت مسافت مورد نظر هشت فرسخ نيست و در اثناء راه فهميد كه هشت فرسخ بوده بايد نماز را شكسته بخواند و اگر تمام خوانده اعاده كند.

مسأله 1124ـ اگر ميان دو محلّى كه فاصله آن كمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت و آمد كند نماز او شكسته نخواهد بود، هرچند روى هم رفته هشت فرسخ و بيشتر شود مگر اين كه عرفاً به او مسافر بگويند و در اين صورت بنا بر احتياط هم نماز را تمام و هم شكسته بخواند.

مسأله 1125ـ هرگاه محلّى دو راه دارد كه يكى كمتر از هشت فرسخ و ديگرى هشت فرسخ يا بيشتر است، اگر از راه اوّل برود بايد تمام بخواند و اگر از راه دوم برود نمازش شكسته است.

مسأله 1126ـ براى حساب مسافت هشت فرسخ بايد از آخرين خانه هاى شهر حساب كرد.

منبع:

توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

 

 

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

مسأله 1087ـ نماز احتياط كه براى شك در ركعتهاى نماز به جا آورده مى شود به اين ترتيب است كه بعد از سلام نماز بايد فورا نيّت نماز احتياط كند و اللّه اكبر بگويد و حمد را بخواند (و سوره را ترك كند) بعد به ركوع رود و مانند نمازهاى معمولى سجده نمايد، اگرنماز احتياط او يك ركعت است بعد از دو سجده تشهّد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت است بعد از دو سجده يك ركعت ديگر را مثل ركعت اوّل به جا آورد و بعد از تشهّد سلام دهد.

مسأله 1088ـ نماز احتياط اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد و حمد را بايد آهسته بخواند، حتّى احتياط واجب آن است كه «بسم اللّه» را نيز آهسته بگويد ودر ميان اصل نماز و نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مى كند انجام ندهد.

مسأله 1089ـ هرگاه قبل از خواندن نماز احتياط متوجّه شود نمازى را كه خوانده است درست بوده، نماز احتياط لازم نيست و اگر در وسط نماز احتياط بفهمد مى تواند آن را رها كند.

مسأله 1090ـ هرگاه پيش از خواندن نماز احتياط متوجّه شود كه ركعتهاى نمازش كم بوده، مثلاً به جاى چهار ركعت سه ركعت خوانده، چنانچه كارى كه نماز را باطل كند انجام نداده بايد آن مقدار را كه كم خوانده است انجام دهد و براى سلام بى جا احتياطاً دو سجده سهو به جا مى آورد و اگر كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده بايد نماز را اعاده كند.

منبع:

توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

 

محبوب کن - فیس نما m-r-r@mailfa.org :به ایمیل عکس، مطالب و ...... بفرستید عضو شوید جایزه ببرید.


21 فروردين 1395برچسب:, :: 0:26 قبل از ظهر ::  نويسنده : محمد رضا رحمانی - بیرجند

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 صفحه بعد